Lacroy

BTB for Men

cena od 183,00 zł

Gdzie kupić

W Esentia.pl polecamy Wam drogerie i perfumerie internetowe gdzie możesz kupić kosmetyki online. Poniżej prezentujemy oferty tego produktu dostępne w sklepach internetowych.

BTB for Menid: b3e60cd59ccc
183,00 zł

Opis produktu

Zaawansowana mieszanina zwi?zk?w silnie pobudzaj?cych narz?d VNO kobiet i m?czyzn. Poznaj BTB. Najbardziej zaawansowane technicznie feromony na rynku europejskim. Jak dzia?a BTB? BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale r?wnie? socjalnym. Dzia?aj? jak zapachowy afrodyzjak. Zar?wno kobiety, jak m?czy?ni ch?tniej Ci? s?uchaj?, s? szczerze zainteresowani Twoj? osob? i tym co m?wisz. Wzbudzasz respekt m?czyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrz? na Ciebie z podziwem i uznaniem. Staj? si? gadatliwi, zwierzaj? si?, s? bliscy i bezpo?redni. Czasami wr?cz nie mog? przesta? przy Tobie m?wi?. Je?eli jeste? z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spot?guj? Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, kt?re w pierwszej kolejno?ci otwieraj? ludzi, nast?pnie w kontek?cie erotycznym stymuluj? seksualnie. Ludzie s? bardziej zrelaksowani, czuj? si? przy Tobie komfortowo. S? przyja?ni i rozmowni. Ze wzgl?du na fakt, i? BTB poprawia kontakt i otwiera ludzi, jest r?wnie? idealnym produktem dla zastosowa? biznesowych. W sytuacjach intymnych BTB pot?guje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiaj?c, ?e chwile, kt?re z Tob? prze?ywa staj? si? chwilami, kt?re pami?ta? b?dzie do ko?ca swojego ?ycia. Co zyskasz? - dobry kontakt, wi?ksza otwarto?? rozm?wcy, zwi?kszone zaufanie - zainteresowanie i zauroczenie Twoj? osob? - pobudzenie i dobre samopoczucie, wi?ksza pewno?? siebie, towarzysko?? i bezpo?rednio?? - autorytet i powa?anie, pozycj? lidera - dwukrotne zwi?kszenie podniecenia w sytuacjach intymnych (udowodnione naukowo!) Jak na BTB for Men reaguj? kobiety? BTB for Man to zapach prawdziwego samca. Sze?? czystych feromon?w ludzkich podkre?la Twoj? osobowo?? i sprawia, ?e postrzegany jeste? przez otoczenie jako stanowczy i dominuj?cy samiec, ale jednocze?nie m?czyzna, kt?remu warto ufa? i do kt?rego warto si? zbli?y?. Kobiety chc? przebywa? bli?ej Ciebie, zaczepiaj? Ci? i otwieraj? si? przed Tob?. Niekt?re staj? si? bardzo rozmowne, gaw?dziarskie i ekstremalnie przyjazne. Okazuj? szczere zainteresowanie Twoj? osob?. Odpowiednie zwi?zki wp?ywaj? na ich nastr?j, sprawiaj?c, ?e staj? si? one przy Tobie mniej zdenerwowane, maj? ?wietne samopoczucie. Czasami wr?cz staj? si? bardzo zabawowe i beztroskie, a w niekt?rych sytuacjach wr?cz zanosz? si? ?miechem. Mo?esz zauwa?y? oznaki flirtowania, fizycznego zbli?ania si?, przytulania i ocierania. Kobiety staj? si? uleg?e i tolerancyjne, co zauwa?y? mo?esz po mowie cia?a oraz cz?stym i intensywnym kontakcie wzrokowym. Kobiety w Twoim bliskim otoczeniu staj? si? zrelaksowane i zadziwiaj?co spokojne. Jak na BTB for Women reaguj? m?czy?ni? BTB for Women to zapach prawdziwej Kobiety. Podkre?la najlepsze strony Twojej kobieco?ci, maskuj?c przy tym Twoje drobne wady. Gdy aplikujesz BTB na swoj? sk?r?, akcentujesz swoj? atrakcyjno??, pachniesz po??daniem i je?eli chcesz, mo?esz sprawi?, ?e ci?ko b?dzie si? Tobie oprze?. BTB os?abia negatywne nastawienie m?czyzn i poprawia ich samopoczucie. M?czy?ni bardziej si? na Tobie skupiaj? i zabiegaj? o Twoje wzgl?dy. W sytuacjach intymnych zwi?kszasz po??danie swoje oraz partnera. Mo?esz pachnie? jak prawdziwa kobieta sukcesu, budz?c po??danie otaczaj?cych Ci? m?czyzn i zazdro?? obserwuj?cych kole?anek. Jak BTB wp?ywa na Ciebie? Czujesz, ?e potrzebujesz wi?cej odwagi i pewno?ci siebie? Feromony zawarte w BTB wp?ywaj? r?wnie? na Ciebie. Zwi?zki te bezpo?rednio stymuluj?c narz?d nosowo-lemieszowy w Twoim nosie sprawiaj?, ?e stajesz si? bardziej pobudzony, pewny siebie i towarzyski. Nie ma to nic wsp?lnego z efektem placebo. Je?eli potrzebujesz dodatkowej dawki adrenaliny i komunikatywno?ci, BTB b?dzie dobrym wyborem. BTB poprawia r?wnie? Twoje samopoczucie. Mo?e r?wnie? wp?ywa? na zwi?kszenie Twojego libido. Jak pachnie BTB? Ka?dy 10ml flakon zawiera 4mg czystych feromon?w w alkoholu etylowym. BTB sprawi, ?e Tw?j zapach nabierze zupe?nie nowego wymiaru. Kobiety b?d? uwielbia? zapach Twoich perfum po??czonych z BTB for Men. M?czy?ni szalej? na punkcie perfum ??czonych z BTB for Women. Aby da? Tobie mo?liwo?? stosowania BTB wraz z w?asnymi perfumami, BTB nie zawiera ?adnych dodatk?w zapachowych. Zaaplikuj kilka kropel BTB na nadgarstki oraz szyj?, u?yj perfum jak co dzie? i baw si? dobrze! Dla kogo? BTB jest produktem uniwersalnym, kt?ry sprawdza si? bardzo dobrze zar?wno podczas zaj?? na uczelni, w pracy, podczas rozm?w biznesowych, ale przede wszystkim podczas wieczornych spotka? z partnerem. Ze wzgl?du na swoj? wysok? skuteczno??, BTB to dobry produkt, aby rozpocz?? swoj? przygod? z feromonami. Je?eli uwa?asz, ?e produkt mo?e by? dla Ciebie zbyt mocny, kup Relationship Magic lub feromony Chikara. Na ?amach og?lnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita, nagrod? Laur Konsumenta - Odkrycie Roku przyznano BTB Pheromones.BTB Pheromones - obok marek takich jak Dior, Lexus, Triumph, czy mBank - otrzyma? god?o za najwy?sz? jako??. Wyr?niono zaawansowany technologicznie sk?ad i innowacyjno?? w sektorze kosmetyk?w. Laur Konsumenta to presti?owa nagroda przyznawana wy??cznie najlepszym produktom w swojej klasie. BTB Pheromones, jako jedyne feromony na rynku, zosta?y wyr?nione god?em Laur Konsumenta. Certyfikat nr LKO/03/04/2010 Sk?ad: W 10ml flakonie wyczujesz sze?? starannie dobranych feromon?w wp?ywaj?cych na p?e? przeciwn?. Proporcje feromon?w zosta?y tak dobrane, aby podkre?li? Twoj? atrakcyjno??, sprawi?, by ludzie si? przy Tobie dobrze czuli, byli zauroczeni, ale przy tym nie byli skr?powani Twoj? si??, otwierali si? przed Tob? i ufali. Wybuchowa mieszanka, kt?ra gwarantuje pobudzenie Twoje i p?ci przeciwnej. BTB for Men zawiera nie tylko najbardziej cenione i sprawdzone przez wprawnych u?ytkownik?w feromony, ale r?wnie? nowo odkryte zwi?zki, kt?re zadziwiaj? swoj? wysok? skuteczno?ci?. Androstenon oraz Androsteron podkre?laj? Twoj? m?sko?? oraz pozycj? lidera. Alfa-Androstenol i Androstanon sprawia, ?e ludzie bardziej Tobie ufaj? i otwieraj? si? przed Tob?. Androstadienon uspokaja kobiety i poprawia ich samopoczucie oraz pobudza seksualnie w sytuacjach intymnych. BTB for Men w 2008r. wzbogacony zosta? nowoodkrytym feromonem, kt?ry wykazuje nadzwyczajn? aktywno?? w por?wnaniu do dotychczas znanych zwi?zk?w. To najsilniejszy feromon odkryty w ci?gu ostatnich kilkunastu lat. - BTB for Women zawiera Estratetraenol, esencj? zapachu prawdziwej kobiety. Nut?, kt?ra pobudza zmys?y m?czyzn, sprawia, ?e stajesz si? dla niego jeszcze bardziej seksowna i poci?gaj?ca. Podstawow? nut? wspieraj? trzy dodatkowe zwi?zki, kt?re zwi?kszaj? jego moc. BTB for Women zawiera r?wnie? Beta-Androstenol, kt?ry sprawia, ?e ludzie staj? si? przy Tobie bardziej rozmowni i przyja?ni, Androstadienon, kt?ry zwi?ksza po??danie w sytuacjach intymnych, a tak?e Kopuliny, zapach jakim kobieta przyci?ga m?czyzn w swoim okresie p?odnym. Propozycje ??czenia: Je?eli chcesz sta? si? jeszcze bardziej bezpo?redni i bezczelny w kontaktach mi?dzyludzkich, i zale?y Tobie na agresywnym przekazie seksualnym, stosuj BTB ??cznie z NPA.

BTB for Men marki Lacroy w kategorii Perfumy / feromony / feromony męskie. Lacroy BTB for Men feromony.

Opinie

Wskazówki dotyczące pisania recenzji

  1. Prosimy napisz coś, co pomoże innym Klientom podjąć decyzję przy zakupie.
  2. Uzasadnij przyznaną ocenę.
  3. Treść recenzji odnieś wyłącznie do produktu.
  4. Zadbaj o poprawność językową: używaj polskich znaków, postaraj się unikać błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
  5. Nie pisz całej recenzji WERSALIKAMI.
  6. Nie używaj wyrażeń wulgarnych, sformułowań naruszających w jakikolwiek sposób prawo (w szczególności prawa autorskie) lub czyjeś dobre imię.
  7. Nie umieszczaj reklam, linków do innych serwisów.
  8. Nie kopiuj recenzji z innych serwisów / źródeł.
Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek Twoja recenzja ukaże się szybciej! Dziękujemy!

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twoją recenzję - pojawi się na tej stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.

Oj - wystąpił błąd.

Odśwież stronę i spróbuj, proszę, raz jeszcze.

Wypełnij, proszę, prawidłowo wszystkie powyższe pola.

Podobne produkty